محصولات

مارس 3, 2018
مونو پمپ,فناوران بهناد صنعت سهند,behnad pumps,روتور,استاتور,بهناد پمپ

روتور

مارس 3, 2018
مونو پمپ,فناوران بهناد صنعت سهند,behnad pumps,روتور,استاتور,بهناد پمپ

استاتور

فوریه 28, 2018
مونو پمپ,فناوران بهناد صنعت سهند,behnad pumps,روتور,استاتور,بهناد پمپ

پمپ بشکه

فوریه 28, 2018

دوزینگ پمپ

فوریه 28, 2018
مونو پمپ مواد جامد,مونو پمپ,فناوران بهناد صنعت سهند,behnad pumps,روتور,استاتور,بهناد پمپ

مونو پمپ مواد جامد

فوریه 28, 2018
مونو پمپ مواد غلیظ,مونو پمپ,فناوران بهناد صنعت سهند,behnad pumps,روتور,استاتور,بهناد پمپ

مونو پمپ مواد غلیظ